1. Warunkiem przyjęcia jest złożenie w terminach ogólnie przyjętych (ustalonych) następujących dokumentów:
podania (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.pulliceum.edu.pl) 
zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
świadectwa ukończenia gimnazjum
zdjęcia 2 szt. - podpisane
zaświadczenia lekarskiego od lekarza ogólnego o stanie zdrowia (potrzebne przed testem sprawnościowym)
2. Zaliczenie testu sprawnościowego (test obejmuje) 3 próby
dla chłopców:
Bieg na 1000 m
Podciąganie na drążku nachwytem
Bieg wahadłowy 10x10
Bieg na 800 m
Rzut piłką lekarską (3 kg)
Bieg po "kopercie" 3m x 5m
dla dziewcząt:
3. Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być funkcjonariuszem służb mundurowych.
4. Informacje dodatkowe
Warunkiem przyjęcia jest:
Uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne,
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów
Wynik z egzaminu gimnazjalnego
Wyniki z testu sprawnościowego
Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniu testu)
Podanie do I LO PUL w Kutnie
(plik doc)
Podanie do I LO PUL w Kutnie
(plik pdf)
PODANIE DO POBRANIA
TERMIN TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
Test sprawnościowy dla uczniów (I, II, III wyboru) odbędzie się 12.06.2018r. (czwartek) o godz. 13.00 na Stadionie Miejskim
w Kutnie, ul. Kościuszki 26.
im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie
I Liceum Ogólnokształcące PUL
5 x S    Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
REKRUTACJA 2018/2018
Licea Mundurowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego