I Licea Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Lodowego funkcjonują od roku 2004r. jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze o uprawnieniach szkół publicznych, realizyjące wszystkie założenia ustawy o systemie oświaty, czyli:
Zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli.
Realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego.
Stosuje ustalony przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
Organem założycielskim i prowadzącym Licea jest Stowarzyszenie Płocki Uniwersytet Ludowy, który od 2004r. specjalizuje się w prowadzeniu szkół mundurowych. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty.
Głównym atutem szkół mundurowych PUL są programy własne przedmiotów: edukacja obronna, samoobrona i techniki interwencyjne oraz wychowanie fizyczne. W każdej klasie realizowane są one w ramach dodatkowych godzin edukacyjnych. Autorami programów i prowadzącymi zajęcia są Oficerowie Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej.

Różnice treściowe wynikające z autorskich programów:
Przysposobienie obronne
1.
Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposoby ich łagodzenia. (w tym dziale m.in. przestępczość seksualna, techno elektroniczny narkotyk, stres, lęk, panika, ból.)
2.
Szkolenie taktyczno - specjalne.
(
w tym dziale m.in. survival, bytowanie w terenie przygodnym, sposoby zdobywania i przygotowania do spożycia żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, budowa ognisk i schronień, zdobywanie i uzdatnianie wody, maskowanie, techniki prowadzenia rozpoznania, filozofia SUN-TZU, wymiar i charakter współczesnych konfliktów w ujęciu lokalnym, narodowym i międzynarodowym, obowiązki i powinności obronne obywateli i instytucji, CIMIC, HNS.)
3.
Rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego. (w tym dziale m.in. predyspozycje osobowościowe a wpływ otoczenia jako czynnika ryzyka - stania się ofiarą przestępstwa, sekty, subkultury.)
4.
Podstawy planowania i organizowania działań. (w tym dziale m.in. metody stawiania zadań, metody wypracowywania decyzji, algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia, podstawowe  procedury zabezpieczenia przed szpiegostwem.)
Wychowanie Fizyczne
1.
gimnastyka akrobacyjna, tańce towarzyskie. (w tym dziale m.in. nauka klasycznych tańców, gimnastyka przyrządowa, nauka salt, trening gibkości.)
2.
techniki poruszania się w wodzie, nauka pływania. (w tym dziale m.in. elementy asekuracji przy przeprawach wodnych, pokonywanie przeszkód terenowych.)
3.
elementy samoobrony, elementy walki w bliskim kontakcie. (w tym dziale m.in. nauka padów, różnice pomiędzy samoobroną
a walką w bliskim kontakcie, I i II zakres walki.)
Wszystkie te elementy mają na celu wypracowanie:
Triada przysposobienia obronnego:
cechy przywódcze, dowódcze, cechy lidera
cechy wojskowe: stanowczość, zdyscyplinowanie
cechy ogólnospołeczne: patriotyzm, empatia, symbolizm narodowy, wojskowy, regionalizm.
Triada wychowania fizycznego:
siła, wytrzymałość.
motoryka, szybkość, zwinność.
właściwa sylwetka, zdrowy styl życia, prezencja.
Licea PUL to:
nauka prowadzenia zdrowego stylu życia, wytrwałości, zaradności i kształtowanie hartu ducha.
nabycie cech przywódczych, stanowczości oraz konsekwencji w działaniu.
Absolwent PUL:
rozumie podstawowe wartości patriotyczne i moralne, ma świadomość miejsca Polski w świecie,
wie i rozumie, jakie wartości nadają sens życia, co proponuje mu współczesny świat i co wynika dla niego z faktur, że jest Polakiem, Europoejczykiem,
jest gotowy do przeciwdziałania się różnym przejawom patologii w życiu publicznym,
jest otwarty na poglądy innych ludzi, szanuje godność ludzką, prawo, prawdę, dobro i piękno.
LICEA MUNDUROWE PUL
5 x S Samodyscyplina - Samokontrola - Samorealizacja - Satysfakcja - Sukces
LICEA MUNDUROWE PUL
Szkoły Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. W. Witosa